วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Tel : 02-807-4594

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกคน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาลัยหรือสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครเลย

We are ComSci


Vision of SAU

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่ผลิตออกไปจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการคอมพิวเตอร์ ทั้งการการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาซอฟตร์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูล การจัดการระบบเครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ โดยให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่จะนำไปใช้ในองค์กรให้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะหระบบ นักออกแบบระบบ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบมัลติมีเดีย วิศวกรเครือข่าย นักออกแบบระบบเครือข่าย นักบริหารฐานข้อมูล นักวิจัยคอมพิวเตอร์ และประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถกู้เรียนได้ จนจบหลักสูตร

กองทุน

การเรียนการสอน อย่างมืออาชีพฝึกให้ลงมือทำจริง โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการสอนที่ทรงคุณภาพ และทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ